ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Z DNIA 17 MARCA 2003

W sprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym.

§ 1.1. Ustala się dla podatników świadczących usługi w zakresie przewozu osób i ładunków taksówkami, którzy rozpoczną ewidencjonowanie w obowiązującym terminie, limit odliczeń od podatku należnego w wysokości:

1)     61 % ceny zakupu kasy (bez podatku od towarów i usług) - w przypadku kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatnika (Dz.U. Nr 108, par.948), zintegrowanych w jednej obudowie lub połączonych złączem stałym z taksometrem, albo

2)     79 % ceny zakupu kasy (bez podatku od towarów i usług) - w przypadku kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1, o konstrukcji rozłącznej połączonych z taksometrem przez system złącza zabezpieczającego przed ingerencją użytkownika lub osób trzecich, w sposób określony w § 3 ust. 2 punkt 3

2. Limit odliczeń, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 2500 zł.

§ 2.1 Limity, o których mowa w § 1, stosuje się do podatników, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących upływa z dniem 31 grudnia 2003 r.

2. Limity, o których mowa w § 1 stosuje się również do podatników, którzy zakupili kasy wymienione w § 1 przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.