Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie kas rejestrujących.


Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwany dalej "ewidencjonowaniem", dotyczy podatników, którzy nie byli przed tym okresem zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie, u których wysokość obrotów osiągniętych z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawa", w ciągu 2001 r. przekroczyła kwotę 40 000 zl, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 8 ust. 2.

2. Obowiązek ewidencjonowania bez względu na osiągnięta wielkość obrotu dotyczy podatników:

1) kontynuujących po dniu 1 stycznia 2002 r. działalność, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, którzy byli obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przed ta data, z uwzględnieniem obowiązujących w tym okresie przepisów o terminach instalowania poszczególnych kas przez podatników,

2) kontynuujących albo rozpoczynających po dniu 30 września 2002 r. działalność mieszcząca się w zakresie usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.


3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są do rozpoczęcia ewidencjonowania od dnia 1 marca 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 i § 4.

§ 2.

Podatnicy, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku.

§ 3.

W przypadku podatników, którzy nie byli obowiązani przed dniem 1 stycznia 2002 r. do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie nie przekroczyli w 2001 r. kwoty obrotu, o której mowa w § 1 ust. 1, a którzy w trakcie 2002 r. przekroczą te kwotę obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty obrotu w wysokości 40 000 zł z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem § 1 ust.2 pkt 2.

§ 4.

1. Podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej:

1) w zakresie działalności wymienionej:

a) w części I w poz. 1, 10, 12, 26, 29-34, 40-45, 47-50, 54, 58-59, 65, 67, 74, 77-78, 84, 92-95, w części V w poz. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w poz. 1- 2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 125, poz. 1363 i 1369), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

b) w części I w poz. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a),

- zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w okresie do dnia 31 grudnia 2002 r., z wyłączeniem wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1.

2) nie wymienionych w pkt 1 objętych obowiązkiem ewidencjonowania na podstawie § 1 ust. 1 - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w okresie do dnia 30 czerwca 2002 r., z zastrzeżeniem § 8 .

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku:

1) rezygnacji z opodatkowania w podatku dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego

w tej formie, lub

2) niedotrzymania warunków zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit a),

- maja obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niz. z chwila przekroczenia w roku podatkowym obrotów z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, w wysokości 40 000 zł.

§ 5.

Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem przekroczenia kwoty obrotu z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy, w wysokości 20 000 zł, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 1, § 6 - 8.

§ 6.

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zwalnia sie z obowiązku ewidencjonowania podatników świadczących :

1) usługi łączności,

2) usługi komunalne materialne, z wyłączeniem:

a) sprzedaży gazu płynnego,

b) usług w zakresie prania, chemicznego czyszczenia i farbowania

oraz prasowania i maglowania,

c) przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,

3) usługi niematerialne, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych.

2. Zwolnienie określone w ust. 1 stosuje się, jeżeli udział wartości tych usług w 2001 r. był wyższy od 70 % ogólnego obrotu podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 7.

Podatnicy prowadzący sprzedaż gazu płynnego, świadczący usługi przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania od momentu dokonania pierwszej sprzedaży, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 8.

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.

W terminach wynikających z § 1 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, § 3 - 5, § 7 i § 8 ust. 2 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w gorę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika w urzędzie skarbowym, we wszystkich miejscach sprzedaży i świadczenia usług, na dzien rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia, każdego następnego miesiąca podatnicy obowiązani są wprowadzić do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

§ 10.

1. Odliczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 b ustawy, zwane dalej "odliczeniem", może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiące następujące po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Podstawa do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrująca.

2. Kwota dokonanego w danym miesiącu odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy miedzy podatkiem należnym a naliczonym, w rozumieniu art. 19 ust. 1, 2 i 2a ustawy. W przypadku określonym w art. 21 ust. 2 ustawy, gdy podatnik wykazuje różnicę podatku do zwrotu, kwota odliczenia zwiększa kwotę tej różnicy podatku w trzech częściach miesięcznych, różniących się miedzy sobą nie więcej niż o 1 zł.

§ 11.

1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

2. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie, przy użyciu kas rejestrujących spełniających, określone odrębnymi przepisami kryteria i warunki techniczne, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki stosowania tych kas przez podatników.

3. Podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestana ich używania,

2) zaprzestana działalności,

3) nastąpi otwarcie likwidacji,

4) zostanie ogłoszona upadłość,

5) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,

6) nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Obowiązek zwrotu dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia wymienione w pkt 1-6.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu i należy go spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

§ 12.

Przepis § 10 ust. 1 stosuje sie odpowiednio do zwrotu kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2c ustawy.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem § 11 ust. 3 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.


 

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Finansów

z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. ).Załącznik nr 1


Wykaz czynności zwolnionych do dnia 31 grudnia 2002 r.

z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.


1. Sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników podatnika.

2. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 1)

1) każda sprzedaż usługi dokonana przez podatnika, jest dokumentowana faktura, w której zawarte są m. in. dane identyfikujące odbiorcę oraz jego podpis,

2) liczba wszystkich dokonanych operacji sprzedaży usług, o których mowa w pkt 1, w 2001 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20. 2)

3. Sprzedaż nieruchomości, sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym (poczta lub przesyłkami kurierskimi) oraz świadczenie usług, za które to czynności zaplata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankowa karta płatnicza lub kredytowa, przy czym z dowodów tych jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zaplata dotyczyła. 1) 3)

4. Świadczenie usług niematerialnych, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych.

5. Sprzedaż dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży towarów, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych.

6. Przyjmowanie przez rewizorów należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób, a w przypadku transportu kolejowego również przez konduktorów.

7. Świadczenie usług finansowych, pocztowych i kurierskich, telekomunikacyjnych, dostaw wody i ciepła, gazu przewodowego, energii elektrycznej, usług odprowadzania i oczyszczania ścieków, usuwania śmieci i nieczystości, usług kominiarskich, a także innych usług komunalnych materialnych, z wyłączeniem sprzedaży gazu płynnego oraz usług w zakresie prania, chemicznego czyszczenia i farbowania, prasowania i maglowania oraz przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

8. Usługi weterynaryjne oraz usługi związane z chowem i hodowla zwierząt.

9. Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej.

10. Czynności wymienione w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy.

_________________________________________________________

1) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2) Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2002 r. wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy, jeżeli do końca roku 2001 podatnik spełni warunki, o których mowa w pkt 2 załącznika, z tym ze w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2002 roku, jeżeli liczba operacji sprzedaży tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług 10.

3) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów, korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania, prowadza szczegółowa ewidencje dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, na rzecz której dokonano wysyłki towarów.

 

Załącznik nr 2


Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania usług
przewozu osób i ładunków taksówkami

Lp. Termin od dnia Podatnicy, których NIP kończy się cyfra:

1. od 1.10.2002 r. 0

2. od 1.11.2002 r. 1

3. od 1.12.2002 r. 2

4. od 1.01.2003 r. 3

5. od 1.02.2003 r. 4

6. od 1.03.2003 r. 5

7. od 1.04.2003 r. 6

8. od 1.05.2003 r. 7

9. od 1.06.2003 r. 8

10. od 1.07.2003 r. 9