Rozporządzenie Ministra Finansów1)
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie kas rejestrujących
(Dz. U. Nr 245, poz. 1807)

 

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej "ewidencjonowaniem";

2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot.

§ 2. Zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania również:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %;

2) podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:

a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1 i 2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

b) w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a

- jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4;

4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2007 r. sprzedaż, o której mowa w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do dnia 30 czerwca 2008 r. będzie wyższy niż 70 %.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od dnia 30 czerwca 2008 r., jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie w pierwszym półroczu 2008 r. równy lub niższy niż 70 %.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:

1) zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub

2) niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a

- tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w pierwszym półroczu 2008 r. kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w pierwszym półroczu 2008 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy.

5. Zwalnia się również w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż w pierwszym półroczu 2008 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

6. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1) podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 1 stycznia 2008 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2007 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

4) przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

5) przy dostawie:

a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

8) przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

§ 5. Podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku od towarów i usług.

§ 6. 1. W terminach wynikających z § 2, § 3 ust. 2-6 oraz § 4 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia.

2. Rozpoczęcie ewidencjonowania na zasadach określonych w ust. 1 przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

§ 7. 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwane dalej "odliczeniem", może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

2. Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu zakupu kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym, o których mowa w art. 86 ustawy. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50 % kwoty określonej w pkt 1 - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

§ 8. 1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

2. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

3. Przepisy § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podatników wymienionych w art. 114 ustawy.

§ 9. 1. Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub zwolnione od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy, którzy:

1) rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie,

2) dokonali zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

3) złożyli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników

- mogą otrzymać zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.

2. Zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

4. Przepis § 8 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 10. Odliczenia i zwroty, o których mowa w § 7-9, dotyczą również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, które spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

§ 11. 1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach określonych w art. 111 ust. 6 ustawy oraz dodatkowo, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną działalności;

2) nastąpi otwarcie likwidacji;

3) zostanie ogłoszona upadłość;

4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);

5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 7 i 8.

2. Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione w ust. 1.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, należy spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

§ 12. Do podatników, o których mowa w § 3 ust. 6, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.4)

____________________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. (poz. 1807)

CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

 

+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|   |          |                                |
| Poz. | Symbol PKWiU[1] |        Nazwa towaru, usługi (czynności)        |
|   |          |                                |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 1  |     2     |                3                |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|             I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług             |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|   1  | ex 01.4           | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt,  |
|   |                   | z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:       |
|      |                   | 1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez  |
|   |          |  obsługi;                          |
|      |                   | 2) usług ślusarskich i kowalskich               |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|   2  | 40                | Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda       |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|   3  | 41                | Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w  |
|      |                   | zakresie rozprowadzania wody                  |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|   4  | 55.23.11          | Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci         |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|   5  | ex 55.23.15       | Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej |
|      |                   | niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i     |
|   |          | turystycznych                         |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|   6  | ex 60.21.2        | Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe,  |
|   |          | za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę |
|      |                   | m.st. Warszawy) lub związek komunalny             |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|   7  | ex 60.21.42       | Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej    |
|   |          | niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w    |
|      |                   | wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub   |
|      |                   | związek komunalny                       |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|   8  | 60.23.13          | Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej |
|   |          | siły pociągowej                        |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|   9  | ex 63.12.14       | Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe -   |
|      |                   | wyłącznie przechowywanie i dozór mienia            |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  10  | ex 63.21.10-00.10 | Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie |
|   |          | świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej   |
|      |                   | obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują   |
|     |                   | należność                           |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  11  | ex 63.21.21-00.10 | Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych -     |
|   |          | wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do     |
|      |                   | automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym     |
|     |                   | przyjmują należność                      |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  12  | ex 64.1           | Usługi pocztowe i kurierskie, z wyłączeniem usług w zakresie  |
|      |                   | przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie        |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 13 | 64.2              | Usługi telekomunikacyjne                    |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  14  | 65-67             | Usługi pośrednictwa finansowego                |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 15 | 70.2              | Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny     |
|   |          | rachunek                            |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 16 | 70.3              | Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie      |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 17 | 74.1              | Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków     |
|   |          | i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia     |
|     |                   | działalności gospodarczej i zarządzania            |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 18 | ex 74.2           | Usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi   |
|   |          | rzeczoznawstwa                         |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  19  | 74.5              | Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu     |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 20 | 74.6              | Usługi detektywistyczne i ochroniarskie            |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 21 | 74.7              | Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów            |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 22 | ex 74.83          | Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług     |
|   |          | drukarskich i powielaczowych                  |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 23 | ex 74.84          | Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, |
|     |                   | z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów  |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 24 | 75                | Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, |
|      |                   | obowiązkowych ubezpieczeń społecznych             |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 25 | 80                | Usługi w zakresie edukacji                   |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  26  | 85                | Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej     |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 27 | 90.0              | Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu       |
|     |                   | i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne    |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 28 | 91                | Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie    |
|   |          | indziej niesklasyfikowane                   |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  29  | ex 92             | Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem |
|   |          | usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem |
|     |                   | filmów na innych nośnikach                   |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 30 | 93.03             | Usługi pogrzebowe i pokrewne                  |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  31  | ex 93.05          | Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie  |
|     |                   | w zakresie usług schronisk dla zwierząt            |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 32 | 95                | Usługi świadczone w gospodarstwach domowych          |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  33  | 99                | Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|            II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności            |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
| 34 |                   | Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz  |
|   |          | jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz |
|      |                   | członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze   |
|     |                   | własnościowe prawo do lokalu                  |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  35  |                   | Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących   |
|   |          | działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile  |
|      |                   | łącznie zostaną spełnione następujące warunki: [2]       |
|     |                   | 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest   |
|   |          |  dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności |
|      |                   |  dane identyfikujące odbiorcę;                |
|      |                   | 2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług,  |
|   |          |  o których mowa w pkt 1, w 2007 r. nie przekroczyła 50,   |
|      |                   |  przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była  |
|      |                   |  mniejsza niż 20 [3]                     |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  36  |                   | Dostawa nieruchomości                     |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  37  |                   | Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami |
|   |          | kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych   |
|     |                   | oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za   |
|     |                   | które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty   |
|   |          | lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że   |
|      |                   | z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie |
|      |                   | wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła [2],[4]  |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  38  |                   | Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za   |
|   |          | pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, |
|      |                   | pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących     |
|     |                   | transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji |
|      |                   | zapłata dotyczyła [2]                     |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  39  |                   | Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste     |
|   |          | nieruchomości gruntowych                    |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  40  |                   | Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń  |
|   |          | służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie     |
|     |                   | bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem |
|     |                   | sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów    |
|      |                   | wymienionych w § 4 rozporządzenia [2]             |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  41  |                   | Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających    |
|   |          | bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie |
|      |                   | bezobsługowym przyjmują należność: [2]             |
|     |                   | 1) w bilonie lub banknotach lub                |
|      |                   | 2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów |
|   |          |  dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej   |
|      |                   |  konkretnie transakcji zapłata dotyczyła           |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  42  |                   | Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego |
|   |          | dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu |
|      |                   | bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem |
|     |                   | usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku     |
|      |                   | transportu kolejowego - również przez drużyny konduktorskie  |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  43  |                   | Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów |
|   |          | na pokładach samolotów                     |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  44  |                   | Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkła-  |
|   |          | dowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje   |
|     |                   | za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podat-  |
|     |                   | nika, pod warunkiem że z ewidencji dowodów dokumentujących   |
|      |                   | transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji |
|   |          | zapłata dotyczyła [2]                     |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  45  |                   | Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz    |
|   |          | art. 8 ust. 2 ustawy                      |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+
|  46  |                   | Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9   |
|   |          | ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych     |
|     |                   | wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz  |
|     |                   | nauczycieli i personelu                    |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------+

 

Objaśnienia: ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

[1] Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 89, poz. 844, z późn. zm. -w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy.

[2] Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008 r.

[3] Dotyczy również podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2008 r. wykonywanie sprzedaży, z tym że liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w poz. 35 załącznika, w pierwszej połowie 2008 r. nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.

[4] W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.