ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)


 

z dnia 22 grudnia 2006 r.


 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących


 

(Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) 
Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 i Nr 60, poz. 431) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1)  do dnia 30 czerwca 2007 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia;";
  2)   po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
"§ 3a. 1.  W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:
1)   podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w 2006 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %;
2)   podatników, z zastrzeżeniem ust. 5, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:
a)   w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,
b)   w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a
- jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;
3)   podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w 2006 r. kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6;
4)   podatników, którzy do dnia 31 grudnia 2006 r. byli zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, innych niż wymienieni w pkt 1-3.
2.   Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r., z zastrzeżeniem ust. 3, również podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2006 r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach kiedy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, planowanych do zrealizowania do dnia 30 czerwca 2007 r. - będzie wyższy niż 70 %.
3.   Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od dnia 30 czerwca 2007 r., jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był równy lub niższy niż 70 % do dnia 30 czerwca 2007 r.
4.   Zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. podatników rozpoczynających sprzedaż w pierwszym półroczu 2007 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.
5.   Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:
1)   zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub
2)   niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a
- tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w pierwszym półroczu 2007 r. obrotów w wysokości 40.000 zł - z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.
6.   Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w pierwszym półroczu 2007 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.
7.   Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podatników, dla których określone zostały terminy rozpoczęcia ewidencjonowania zgodnie z § 3 ust. 3-6, z zastrzeżeniem ust. 8.
8.   Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2006 r. i w trakcie 2006 r. nie przekroczyli kwoty obrotów z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, w wysokości 20.000 zł.";
  3)   w § 4 wyrazy "w § 2 oraz § 3" zastępuje się wyrazami "w § 2, 3 i 3a";
  4)   w § 6 w ust. 1 wyrazy "§ 2, § 3 ust. 2-6 oraz § 4" zastępuje się wyrazami "§ 2, § 3 ust. 2-6, § 3a ust. 1 pkt 4, ust. 3-6 oraz § 4";
  5)   w załączniku do rozporządzenia w objaśnieniach przypis nr 2 otrzymuje brzmienie:
"2)  Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2006 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2006 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 41 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2006 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.
W odniesieniu do świadczenia usług w pierwszym półroczu 2007 r. bierze się odpowiednio pod uwagę również spełnienie warunków, o których mowa w poz. 41, z tym że:
a)   w przypadku podatników kontynuujących czynności, liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w poz. 41 pkt 1, w 2006 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców usług w tym okresie była mniejsza niż 20,
b)   w przypadku podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2007 r. liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w poz. 41, w pierwszej połowie 2007 r. nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.".

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
______
1)   Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029.
3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588.
 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)


 

z dnia 28 marca 2006 r.


 

w sprawie kas rejestrujących


 

(Dz. U. z dnia 29 marca 2006 r.)


 

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


 
§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej "ewidencjonowaniem";
  2)   sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot.

 
§ 2. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:
  1)   do dnia 31 grudnia 2006 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
  2)   do dnia 31 sierpnia 2006 r. - czynności objęte do dnia 31 marca 2006 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706, z 2005 r. Nr 242, poz. 2043 oraz z 2006 r. Nr 28, poz. 204), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 
§ 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:
  1)   podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %;
  2)   podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:
a)  w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,
b)  w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a
- jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;
  3)   podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;
  4)   podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006 r. - będzie wyższy niż 70 %.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 września 2006 r., jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2006 r. udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70 %.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, traci moc po upływie dwóch miesięcy:
  1)   licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie, w którym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70 % - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2006 r.;
  2)   licząc od dnia 31 grudnia 2006 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2006 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie do końca 2006 r. równy lub niższy niż 70 %.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:
  1)   zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub
  2)   niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a
- tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2006 r. obrotów w wysokości 40.000 zł - z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.
6. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2006 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.
7. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do:
  1)   podatników, którzy przed dniem 31 marca 2006 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
  2)   podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 marca 2006 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 marca 2006 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami termin zakończenia zwolnienia na dzień 31 marca 2006 r.; przepis ten nie dotyczy podatników spełniających warunki do zastosowania zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 4.

 
§ 4. Zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:
  1)   do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;
  2)   przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;
  3)   przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;
  4)   przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);
  5)   przy dostawie:
a)  sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),
b)  sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);
  6)   przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;
  7)   przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

 
§ 5. Podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku.

 
§ 6. 1. W terminach wynikających z § 2, § 3 ust. 2-6 oraz § 4 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy została zgłoszona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia.
2. Rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach określonych w ust. 1, przedłuża odpowiednio okres zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

 
§ 7. 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwane dalej "odliczeniem", może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
2. Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym, o których mowa w art. 86 ustawy. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
  1)   25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
  2)   50 % kwoty określonej w pkt 1 - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

 
§ 8. 1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.
2. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
3. Przepisy § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników wymienionych w art. 114 ustawy.

 
§ 9. 1. Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub zwolnione od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy, którzy:
  1)   rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie,
  2)   dokonali zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
  3)   złożyli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników
- mogą otrzymać zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.
2. Zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
  1)   dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
  2)   oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
  3)   informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu;
  4)   fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
4. Przepis § 8 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

 
§ 10. Odliczenia i zwroty, o których mowa w § 7-9, dotyczą również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, które spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

 
§ 11. 1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach określonych w art. 111 ust. 6 ustawy oraz dodatkowo, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
  1)   zaprzestaną działalności;
  2)   nastąpi otwarcie likwidacji;
  3)   zostanie ogłoszona upadłość;
  4)   nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);
  5)   dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 7 i 8.
2. Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione w ust. 1.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.
4. Obowiązki określone w ust. 2 i 3 należy spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

 
§ 12. Do podatników, o których mowa w § 3 ust. 7, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących.

 
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r., z wyjątkiem przepisów § 4 pkt 4-7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r.4)

 
______
1)   Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.
3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420.
4)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706, z 2005 r. Nr 242, poz. 2043 oraz z 2006 r. Nr 28, poz. 204).

 
ZAŁĄCZNIK  

 
WYKAZ SPRZEDAŻY ZWOLNIONEJ Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA
 
Poz. Symbol PKWiU*) Nazwa towaru, usługi (czynności)
1 2 3
I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług
1 ex 01.4
Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:
1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego
  bez obsługi,
2) usług ślusarskich i kowalskich
2 40 Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda
3 41 Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody
4 55.23.11 Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci
5 ex 55.23.15 Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych
6 ex 60.21.2 Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
7 ex 60.21.42 Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
8 60.23.13 Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej
9 ex 63.12.14 Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia
10 ex 63.21.10-00.10 Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność
11 ex 63.21.21-00.10 Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność
12 63.21.25 Usługi wspomagające transport drogowy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
13 ex 64.1 Usługi pocztowe i kurierskie z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
14 64.2 Usługi telekomunikacyjne
15 65 - 67 Usługi pośrednictwa finansowego
16 70.2 Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek
17 70.3 Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie
18 73 Usługi naukowo-badawcze
19 74.1 Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
20 ex 74.2 Usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa
21 74.30 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych
22 ex 74.4 Usługi reklamowe, z wyłączeniem usług związanych z organizacją reklamy handlowej oraz informacji handlowej i usługowej
23 74.5 Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
24 74.6 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
25 74.7 Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów
26 74.82.10-00.50 Usługi związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych
27 ex 74.83 Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych
28 ex 74.84 Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów
29 75 Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
30 80 Usługi w zakresie edukacji
31 85 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
32 90.0 Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne
33 91 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
34 ex 92 Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach
35 93.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne
36 93.04.10 Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej
37 93.05 Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
38 95 Usługi świadczone w gospodarstwach domowych
39 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne
II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności
40   Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
41  
Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:1)
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest
  dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane
  identyfikujące odbiorcę,
2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia
  usług, o których mowa w pkt 1, w 2005 r. nie
  przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług
  w tym okresie była mniejsza niż 202)
42   Dostawa nieruchomości
43   Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła1),3)
44   Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła1)
45   Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
46   Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia1)
47  
Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:1)
1) w blilansie lub banknotach lub
2) w innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i
  dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie
  wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła
48   Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - również przez drużyny konduktorskie
49   Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
50   Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła1)
51   Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy
52   Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
 

 
______
Objaśnienia:
ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.
*)   Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 89, poz. 844 - w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy.
1)   Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 kwietnia 2006 r.
2)   Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2006 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2006 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 41 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2006 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.
3)   W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.