KOMENTARZ HERC.PL: Poniższe rozporządzenie określa zasady instalowania kas rejestrujących przez podatników w 2003 r. W stosunku do rozporządzeń obowiązujących wcześniej utrzymano zasadę kryterium obrotu, chociaż wprowadzono też nowe kryterium uzależnienia terminu instalacji od ostatniej cyfry numeru NIP. Obowiązek instalacji kasy nie później niż 1 maja 2003 dotyczy podatników, którzy przekroczyli 40 000 zł obrotu w roku 2002. Dla nowych podatników obowiązek instalacji kasy rejestrującej powstaje, tak jak poprzednio, po przekroczeniu 20 000 zł w roku podatkowym.

Podobnie, jak w oku ubiegłym obowiązek instalacji kasy dla podatników kontynuujących działalność gospodarczą, którzy nie osiągnęli 40 000 zł w roku 2002, powstaje po przekroczeniu tego progu w ciągu roku 2002. Zdecydowano się na obowiązek instalacji kasy przez niektóre grupy podatników niezależnie od wysokości obrotu jaki uzyskali. Podobnie, jak w latach poprzednich zwolniono niektórych podatników lub niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a w szczególności objęcie podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej obowiązkiem ewidencji przychodów od roku 2001 umożliwiły kontynuację rozszerzania obowiązku instalacji kas rejestrujących dla tej grupy.

Istotny jest także przepis nakazujący podatnikowi zwrot odliczenia w przypadku braku przeglądu technicznego kasy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie kas rejestrujących

 

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”.

§ 2.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:
1) do dnia 31 grudnia 2004 r. - czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) do dnia określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia - usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi
3) do dnia 30 czerwca 2003 r. czynności objęte, do dnia 31 grudnia 2002 r., zwolnieniem od ewidencjonowania niewymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia

§ 3.

1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników sprzedających towary lub usługi wymienione w poz. 1 - 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży tych towarów lub usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy był większy niż 70%;

2) podatników, z zastrzeżeniem ust. 6, opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:

a) w części I w poz. 1, 10, 12, 26, 29-34, 40-45, 47-50, 54, 58-59, 65, 67, 74, 77-78, 84,
92-95, w części V w poz. 3, 4 – usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w poz. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.3)) wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

b) w części I w poz. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a

- jeżeli nie buli oni wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania;

3) podatników u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i którzy nie byli wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym obowiązuje zwolnienie, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży towarów i usług zwolnionych z ewidencjonowania, wymienionych w poz. 1 - 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia w obrotach ogółem, z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70%.

3. Zwalnia się, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2004 r., również podatników rozpoczynających w roku podatkowym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy, jeżeli będą oni wykonywali czynności wymienione w poz. 1 - 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, a przewidywany przez podatnika udział obrotów ze sprzedaży tych towarów i usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy uzyskanych do końca roku, w którym rozpoczęto wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy – będzie wyższy niż 70%.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w ust. 3, rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego, jeżeli udział obrotów ze sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1 - 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy będzie w okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności równy lub niższy niż 70%.

5. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu roku podatkowego, u których udział obrotów ze sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1 - 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy będzie do końca roku podatkowego równy lub niższy niż 70%, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, traci moc po upływie 3 miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.

6. U podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:

1) rezygnacji z opodatkowania w podatku dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub

2) niedotrzymania warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a),

- zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w roku podatkowym obrotów w wysokości 40.000 zł - z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 4.

Zwalnia się również z ewidencjonowania:

1) do dnia 30 kwietnia 2003 r. – podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2003 r. nie byli zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie u których wartość obrotów z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy w ciągu roku 2002 przekroczyła 40 000 zł;

2) do dnia przekroczenia w roku 2003 lub 2004 kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy – podatników rozpoczynających w danym roku podatkowym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy.

§ 5.

Zwolnień od ewidencjonowania, o których mowa w §2-4, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2) przy świadczeniu usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej

3) przy świadczeniu usług wymienionych w §2 pkt 2, z uwzględnieniem terminów zwolnień określonych w tym przepisie.

§ 6.

Podatnicy, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku.

 

§ 7. 

1. W terminach wynikających z § 2 pkt 3, § 3 ust. 2 i 4 - 7 oraz § 4 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika w urzędzie skarbowym do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach sprzedaży i świadczenia usług, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia, każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani wprowadzić do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

2. Rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach określonych w ust. 1, przedłuża odpowiednio okres zwolnienia od ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, gdzie ewidencjonowanie powinno mieć zastosowanie w kolejnych miesiącach.

 

§ 8.

1. Odliczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 b ustawy, zwane dalej "odliczeniem", może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku małych podatników, o których mowa w art. 10 ust. 1c i 1d ustawy, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

2. Kwota dokonanego w danym miesiącu lub kwartale, w przypadku małych podatników, o których mowa w art. 10 ust. 1c i 1d ustawy - odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym, w rozumieniu art. 19 ust. 1, 2 i 2a ustawy. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2b ustawy, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty określonej w pkt 1 - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

 

§ 9.

1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

2. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających, określone odrębnymi przepisami kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki stosowania tych kas przez podatników.

3. Podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną ich używania,

2) zaprzestaną działalności,

3) nastąpi otwarcie likwidacji,

4) zostanie ogłoszona upadłość,

5) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,

6) nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

4. Obowiązek zwrotu dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia wymienione w ust. 3
pkt 1-6.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

6. Obowiązki określone w ust. 4 i 5 należy spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

§ 10.

Przepis § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio do zwrotu kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2c ustawy.

 

§ 11.

Do podatników, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia utracili prawo do zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się terminy i zakres ewidencjonowania określone w tych przepisach.

 

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.4.

 

MINISTER FINANSÓW
/ w z. I Ożóg /

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 151, poz. 1711 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1313)

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r.

 

Załącznik nr 1

Wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania

 

Poz.

Symbol

PKWiU

Nazwa usługi (czynności)

1

2

3

 

 

I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług

1.

ex 01.4

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych z wyłączeniem:

1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi,

2) usług ślusarskich i kowalskich

2.

40

Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda

3.

41

Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody

4.

ex 45.23.1

Utrzymywanie ulic i placów miejskich

5.

55.23.11

Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci

6.

ex 55.23.15

Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych

7.

ex 60.21.2

Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalane przez gminę (Radę m. St. Warszawy)

8.

ex 60.21.42

Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe ustalane przez gminę (Radę m. St. Warszawy)

9.

60.23.13

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej

10.

60.24.21

Przewozy przesyłek pocztowych

11.

ex 63.12.14

Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia

12.

63.21.10

-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych

13.

63.21.21

-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych

14.

63.21.24

Usługi parkingowe

15.

63.21.25

Usługi wspomagające transport drogowy pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

16.

ex 64.1

Usługi pocztowe i kurierskie z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

17.

64.2

Usługi telekomunikacyjne

18.

65 – 67

Usługi pośrednictwa finansowego

19.

70.2

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek

20.

70.3

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie

21.

71

Usługi wynajmu lub dzierżawy maszyn i urządzeń oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem usług wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych (PKWiU 71.31) oraz usług wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych (PKWiU 71.32)

22.

73

Usługi naukowo-badawcze

23.

ex 74.1

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

24.

ex 74.2

Usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa

25.

74.30

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

26.

ex 74.4

Usługi reklamowe, z wyłączeniem usług związanych z organizacją reklamy handlowej oraz informacji handlowej i usługowej

27.

74.5

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu

28.

74.6

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

29.

74.7

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów

30.

74.81.2

Usługi wykonywania zdjęć

31.

74.81.3

Usługi obróbki fotograficznej i inne usługi fotograficzne

32.

ex 74.82.10
-00.50

Usługi związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych

33.

ex 74.83

Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych

34.

ex 74.84

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów

35.

75

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

36.

80

Usługi w zakresie edukacji

37.

85

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

38.

90.0

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

39.

91

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane

40.

92

Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem

41.

93.02

Usługi fryzjerskie i kosmetyczne

42.

93.03

Usługi pogrzebowe i pokrewne

43.

93.04.10

Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej

44.

93.05

Usługi pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

45.

95

Usługi świadczone w gospodarstwach domowych

46.

99

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

 

 

II. Inne czynności

47.

 

Sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników podatnika

48.

 

1) Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:1)

2) każda sprzedaż usługi dokonana przez podatnika jest dokumentowana fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę oraz jego podpis,

3) liczba wszystkich dokonanych operacji sprzedaży usług, o których mowa w pkt 1, w 2002 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba
odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.2)

49.

 

Sprzedaż nieruchomości, sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) oraz świadczenie usług, za które to czynności zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową, przy czym z dowodów tych jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.1)3)

50.

 

Sprzedaż dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży towarów, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych.

51.

 

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego – również przez drużyny konduktorskie.

52.

 

Sprzedaż biletów międzymiastowej komunikacji kolejowej pasażerskiej prowadzona przy zastosowaniu terminali kasowych Ogólnosieciowego Systemu Rezerwacji Miejsc i Sprzedaży Biletów KURS 90, które były w użyciu przed dniem 1 stycznia 2003 r., pod warunkiem przedstawienia do 31 marca 2003 r. we właściwych urzędach skarbowych harmonogramu wymiany poszczególnych urządzeń drukujących terminali na urządzenia spełniające kryteria przewidziane dla kas rejestrujących, w terminach jednak nie dłuższych niż do 31 grudnia 2004 r.

53.

 

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej

54.

 

Czynności wymienione w art.2 ust.2 i 3 ustawy.

Objaśnienia: ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

1) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2003 r.

2) Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2003 lub 2004 r. wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy, jeżeli do końca roku 2003 lub 2004 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 48 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2003 lub 2004 r., jeżeli liczba operacji sprzedaży tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych
usług -10.

3) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów, korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania, prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, na rzecz której dokonano wysyłki towarów.

 

Załącznik nr 2

 

Terminy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług przewozu osób i ładunków taksówkami

Lp.

Termin zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania – do dnia

Podatnicy, których NIP kończy się cyfrą:

1.

do 28.02.2003 r.

0

2.

do 31.03.2003 r.

1

3.

do 30.04.2003 r.

2

4.

do 31.05.2003 r.

3

5.

do 30.06.2003 r.

4

6.

do 31.07.2003 r.

5

7.

do 31.08.2003 r.

6

8.

do 30.09.2003 r.

7

9.

do 31.10.2002 r.

8

10.

do 30.11.2003 r.

9