Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 26 lutego 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 wyrazy „do dnia określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2003 r. ";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1. Przepis § 8 ust. 1, stosuje się odpowiednio do zwrotu kwoty, o której

mowa w art. 29 ust. 2c ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zwrot kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej przez podatników świadczących usługi wymienione w § 2 pkt. 2 , wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, rozpoczynających ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, następuje nie wcześniej niż po upływie 25 dni od dnia dokonania fiskalizacji kasy, w rozumieniu §1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948).

3. Podatnicy, świadczący usługi wymienione w § 2 pkt 2 , wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia, wymienionego w ust. 2, składając wniosek o wypłatę kwot zwrotu z tytułu zakupu kas, dołączają :

1) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą,

  1. dane określające adres i nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy,

  2. numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

  3. numer rejestracyjny i boczny taksówki, w której zainstalowano kasę,

  4. oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy,

  5. informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu ”;

3) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994r. Nr 132, poz. 670, z 1995r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996r. Nr 137, poz. 640, z 1997r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003r. Nr 7, poz. 79.